TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
96 5 lượt 77 2 lượt 46 16 lượt
97 5 lượt 02 1 lượt 56 15 lượt
04 4 lượt 03 1 lượt 97 15 lượt
09 4 lượt 05 1 lượt 26 14 lượt
23 4 lượt 18 1 lượt 60 14 lượt
44 3 lượt 19 1 lượt 04 13 lượt
00 2 lượt 20 1 lượt 34 13 lượt
01 2 lượt 24 1 lượt 58 13 lượt
08 2 lượt 27 1 lượt 92 13 lượt
10 2 lượt 43 1 lượt 41 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
98 1 lượt 98 1 lượt 80 2 lượt
94 1 lượt 95 1 lượt 82 3 lượt
93 1 lượt 92 1 lượt 76 3 lượt
91 1 lượt 89 1 lượt 51 3 lượt
90 1 lượt 87 1 lượt 31 3 lượt
89 1 lượt 83 1 lượt 67 4 lượt
80 1 lượt 81 1 lượt 53 4 lượt
77 1 lượt 79 1 lượt 36 4 lượt
76 1 lượt 76 1 lượt 30 4 lượt
73 1 lượt 75 1 lượt 15 4 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
06, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 25, 27, 31, 32, 33, 43, 49, 50, 57, 64, 66, 67, 69, 75, 79, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 95, 99 00, 01, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 99

Advertisements
Tin tài trợ